Craft 23

สถานที่:

16 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การเดินทาง : สถานีรถไฟฟ้า BTS: อโศก, สถานี MRT: สุขุมวิท

โทร: + 66 2 258 0541

 • ความจุ 165 คน
 • เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2014

 

โซเชียลมีเดีย :

a

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Craft23


Craft23 ("Craft23") มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคุณ Craft23 ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ดังนั้น Craft23 จึงได้จัดทําคําชี้แจงนี้เกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมจัดการและประมวลผลข้อมูลสําหรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมของเราและเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Craft23 ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง ได้แก่

(1) บุคคลที่เคยติดต่อกับ Craft23 ไม่ว่าจะเป็นผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าของ Craft23

(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้ติดต่อส่วนตัว ตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล บุคคลตาม (1) ข้างต้น กลุ่มทรัพย์สิน หรือคณะบุคคลที่ติดต่อกับ Craft23 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ Craft23 หรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Craft23 ได้รับหรือจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจและการให้บริการผ่านสถานที่เว็บไซต์โทรศัพท์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียหรือแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า Craft23 จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อ Craft23 เห็นว่าจําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสม และแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Craft23 จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ และข้อมูลบนหรือในเอกสาร เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ บัตรประจําตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทํางาน บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ ทะเบียนรถหรือทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพ สมาชิก ประวัติการทํางาน และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนในการทํางาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

(3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่สําหรับส่งเอกสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ที่อยู่อีเมล) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรสาร ชื่อหรือรายละเอียดของท่านสําหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางดิจิทัล เช่น LINE, Google, Facebook, YouTube หรือ Twitter, WhatsApp หรือ WeChat และข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้กับ Craft23 ผ่านบริการของ Craft23

(4) ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการฝากเงิน การเคลื่อนไหวของเงินฝากเข้าบัญชี ข้อมูลรายรับรายจ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําหรือความผิดที่ถูกกล่าวหาภายในการดําเนินคดีของ Craft23 และการดําเนินการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยหรือการลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงินหรือการรับการชําระเงิน ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

(5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของ Craft23 เช่น ข้อมูลที่ Craft23 ได้รับผ่านสถานที่ โทรศัพท์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และบริการนอกสถานที่ ข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกเทปหรือการบันทึกธุรกรรม ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว

(6) ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ IP Address, Media Access Control (MAC), หมายเลข ID ที่แนบมากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเครือข่าย (MAC Address), Log, Device ID ( Device ID), Application Interface Information (APIs), Cookies (Cookies), plug-in type and version, browser, operating system and platform การตั้งค่าข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการ Craft23

(7) ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสสําหรับการใช้บริการ (Username) รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการ (Password) และข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา เวลาใช้งานบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การประทับเวลาของการคลิกครั้งสุดท้าย รายการโปรด คําถาม & คําตอบ ไฟล์บันทึก และการสื่อสาร

(8) ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือความชอบส่วนบุคคล ลักษณะการใช้งาน หรือการใช้ข้อมูล

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ซึ่ง Craft23 ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนจึงจะเก็บรวบรวมได้ รวมถึงข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลชีวภาพ ลายนิ้วมือ และตัวตนของเสียง) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  Craft23 จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็นตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการที่ท่านได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ความจําเป็น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือคําขอหรือบริการใดๆ ที่คุณได้ทําไว้กับ Craft23 (2) ภาระผูกพันทางกฎหมายที่ Craft23 ต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมาย (๓) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Craft23 หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (๔) ความจําเป็นในการป้องกันอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล (๕) ความจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้สิทธิของทางราชการ หรือ (๖) ความยินยอมของท่านถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน (๑) ถึง (๕) เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อการสื่อสารหรือเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือข้อมูลที่คุณใช้หรือจะใช้กับ Craft23

2.2 เพื่อดําเนินการตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในคําขอของคุณ (เช่น การสมัครงาน) หรือสัญญาที่คุณได้ทําไว้กับ Craft23 หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา (เช่น สัญญาการจ้างงาน) หรือคําขอที่คุณทํากับ Craft23 เช่น การโอนเอกสารหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทําขึ้นระหว่าง Craft23 และบุคคลอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่คุณ

2.3 เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับ Craft23 และให้รายละเอียดหรือประวัติการใช้บริการของ Craft23 หรือเพื่อเสนอบริการให้กับคุณในอนาคต

2.4 เพื่อยืนยันตัวตนของคุณตาม Craft23 ให้รู้จักกระบวนการลูกค้าของคุณ รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของคุณ และติดตามแนวทางใดๆ ที่กฎหมายและ Craft23 กําหนด

2.5 สําหรับการดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายของประเทศไทยกําหนดไม่ว่าจะร้องขอหรือแนะนําให้ปฏิบัติตาม

2.6 เพื่อการบริหารและการจัดการภายในของ Craft23 เช่น การกํากับดูแล การปรับปรุง หรือการตรวจสอบการดําเนินงานภายในของ Craft23

2.7 เพื่อการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น

(1) ป้องกัน จัดการ หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ลูกค้า Craft23 บุคลากรของ Craft23 และ Craft23 โดยนําไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางการดําเนินงานและระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ สําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Craft23

(2) การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้มาติดต่อผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) และผู้ที่เข้ามาในอาคารเพื่อความปลอดภัย

2.10 เพื่อจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกบริการแก่ท่าน รวมถึงการนําเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางธุรกิจของ Craft23

2.11 เพื่อตรวจสอบข้อผูกพันตามสัญญาหรือเพื่อตรวจสอบข้อผูกพันตามท่านหรือคู่สัญญาของท่าน

2.12 เพื่อการจัดการบริการและการร้องเรียน เช่น การตรวจสอบธุรกรรมจากคลับและร้านอาหาร สถานที่ และบริการภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการส่งข้อมูลภายใน Craft23 หรือระหว่าง Craft23 กับบุคคลอื่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อสนับสนุนข้อร้องเรียน หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริมในการปรับกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

2.13 เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ Craft23 หรือสําหรับบริษัทใน Craft23 รวมถึงบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ

2.14 เพื่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพหรือบริการของ Craft23

2.15 เพื่อการประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือดําเนินการเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของ Craft23 ซึ่งอาจให้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวแก่ Craft23 สําหรับการคาดการณ์ทางการเงินหรืออัปเดตบริการภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ

2.16 เพื่อการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประชุม สัมมนา นันทนาการ และเยี่ยมชมสถานที่

2.17 สําหรับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และระบบอื่น ๆ ที่ Craft23 ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

2.18 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ Craft23 และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่มีผลผูกพัน Craft23

2.19 เพื่อเชื่อมต่อหรืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ ใบสมัครงาน และสินค้าหรือบริการที่นําเสนอโดย Craft23 หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

การรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของ Craft23 ตามกฎที่กําหนดไว้ในคําชี้แจงนี้

 1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก Craft23
  Craft23 อาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในจดหมายฉบับนี้ ได้แก่

3.1 พันธมิตรทางธุรกิจของ Craft23 เช่น พันธมิตรทางธุรกิจด้านการเงิน บริการบัญชี ผู้ถือหุ้น การตลาด การขนส่ง โทรคมนาคม ศูนย์สุขภาพ บริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิต หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Craft23 หรือบริษัทในเครือ ผู้ร่วมให้ข้อมูลแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล หรือบุคคลที่มีชื่อหรือโลโก้ปรากฏในสัญญา เว็บไซต์ หรือช่องทางบริการอื่นๆ ของ Craft23

3.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Craft23 ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในธุรกรรมต่างๆ Craft23 หรือผู้ให้บริการระบบการชําระเงิน ผู้ให้บริการของ Craft23 ว่าจ้างผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ หรือผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับตัวแทนของ Craft23 หรือ Craft23 ทั้งในและต่างประเทศที่ Craft23 เป็นคู่สัญญา เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ผู้ให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ผู้ให้บริการคลาวด์ สําหรับการทําวิจัย ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร, ผู้ให้บริการสํารวจ, ผู้จัดกิจกรรมและกิจกรรม, ผู้ให้บริการระบบตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง, ผู้ให้บริการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผู้ให้บริการตรวจสอบและยืนยัน, หน่วยงานจัดอันดับเครดิต, บริการจัดส่ง, ผู้ให้บริการบันทึกและผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรือการป้องกันการฉ้อโกง

3.3 บุคคลหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด Craft23 อาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และข้อบังคับ หรือคําสั่งของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแลหน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีที่ Craft23 เชื่อว่าการกระทําดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของ Craft23 หรือบุคคลอื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น หรือเพื่อป้องกัน ตรวจสอบหรือจัดการกับปัญหาการทุจริต ความปลอดภัย หรือความปลอดภัยในด้านต่างๆ

3.4 ที่ปรึกษาในสาขาต่าง ๆ ของ Craft23 เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน กฎหมาย เทคนิค เว็บไซต์ และผู้สอบบัญชี

หรือยอมรับการโอนข้อเรียกร้องของ Craft23 ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรการโอนธุรกิจการลงทุนการควบรวมและซื้อกิจการ การซื้อหรือขายทรัพย์สินหรือกิจการโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจการดังกล่าว

3.5 ที่ปรึกษาในสาขาต่าง ๆ ของ Craft23 เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน กฎหมาย เทคนิค เว็บไซต์ และผู้สอบบัญชี

3.6 สมาคม องค์กร ชมรม และหน่วยงาน เช่น บริษัทจัดหางาน

3.7 เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Google หรือ Instagram

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
Craft23 ได้กําหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
Craft23 จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดย Craft23 ในคําชี้แจงนี้ ตามที่กฎหมายกําหนดและสูงสุด 10 ปีนับจากวันที่คุณยุติความสัมพันธ์กับ Craft23 เว้นแต่ Craft23 มีความจําเป็นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทําลายได้เนื่องจากข้อ จํากัด ทางเทคนิค

 1. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ
  ในกรณีที่ Craft23 มีความจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่น คู่สัญญาหรือตัวแทน บริษัทในเครือ หรือองค์กรในต่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลปลายทาง ซึ่งอาจไม่เพียงพอสําหรับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด Craft23 จะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังผู้รับจะ ปลอดภัย
 2. ระบบเว็บไซต์ที่ Craft23 ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  ในการเข้าถึงระบบเว็บไซต์ของ Craft23 Craft23 จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากการใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในคําชี้แจงนี้ ตัวอย่างเช่น Craft23 อาจใช้ข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันได้บันทึกหรือรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติหรือในกิจกรรมอื่น ๆ ของระบบเว็บไซต์ หรือธุรกิจ Craft23 เพื่อช่วยให้ Craft23 มอบประสบการณ์ที่ดีแก่คุณในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการระบบเว็บไซต์ของ Craft23
 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  คุณซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

7.1 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Craft23 หรือขอให้ Craft23 เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณให้ไว้กับ Craft23 ตามความยินยอมหรือความจําเป็นของคุณภายใต้คําชี้แจงนี้หรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ ในกรณีที่ Craft23 ได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้งานได้โดยทั่วไปโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงมีสิทธิที่จะ (1) ขอให้ Craft23 ส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นทุกครั้งที่ทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และ (2) ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ Craft23 ส่งหรือโอนในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง ยกเว้นโดยเงื่อนไขทางเทคนิคหากไม่สามารถทําได้

7.2 สิทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย Craft23 ในกรณีที่ (1) Craft23 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Craft23 (2) Craft23 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Craft23 (2) Craft23 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Craft23 (2) Craft23 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Craft23 (2) Craft23 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ Craft23 (2) Craft23 หรือการใช้สิทธิของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Craft23 หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (2) Craft23 เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

7.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ Craft23 ลบหรือทําลายหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถระบุตัวตนได้ในกรณีที่:

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จําเป็นสําหรับ Craft23 เพื่อเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป หรือ (2) คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ และ Craft23 ไม่มีอํานาจตามกฎหมายในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Craft23 เก็บรวบรวม เนื่องจากความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของ Craft23 หรือการใช้สิทธิของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Craft23 หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และ Craft23 ไม่สามารถปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวได้ ท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่มีความถูกต้องตามกฎหมาย เว้นแต่ Craft23 มีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

7.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ (1) Craft23 อยู่ระหว่างการตรวจสอบคําขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน (2) Craft23 เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) Craft23 ไม่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง แต่ท่านกําหนดให้ Craft23 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของท่านตามกฎหมาย คุณต้องการให้ Craft23 ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.5 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ Craft23 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ทําให้เข้าใจผิด

7.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อ Craft23 ซึ่งคุณยินยอมให้ Craft23 รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา ท่านมีสิทธิแจ้งการเพิกถอนความยินยอมสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Craft23 เก็บรวบรวมก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2560 หรือเก็บรวบรวมผ่านบริษัทจัดหางานที่ Craft23 ใช้

7.7 สิทธิในการร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือหน่วยงานทางกฎหมาย ในกรณีของ Craft23 หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงพนักงานหรือผู้รับเหมาของ Craft23 ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อ 7.1 ถึง 7.7 ข้างต้น คุณสามารถส่งคําขอไปที่ Craft23 ผ่าน Craft23 หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการของคุณกําหนด เมื่อ Craft23 ได้รับคําขอของคุณแล้ว Craft23 จะพิจารณาคําขอของคุณตามกฎและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด และจะดําเนินการตามคําขอของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงผลการพิจารณาและการดําเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ Craft23 ได้รับคําขอและเอกสารประกอบที่สมบูรณ์

 

ในกรณีที่คุณใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสิ่งนี้อาจทําให้คุณไม่สามารถรับบริการบางอย่างจาก Craft23 ในขณะที่ Craft23 พิจารณาหรือประมวลผลคําขอของคุณ

 

Craft23 จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณอันเป็นผลมาจากคําขอใด ๆ สําหรับการใช้สิทธิ์เว้นแต่ Craft23 จะเห็นว่าคําขอใช้สิทธิ์ของคุณมากเกินไปหรือไม่มีเหตุอันสมควรอื่นใด ในกรณีนี้ Craft23 อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินการตามคําขอของคุณ แต่จะแจ้งให้คุณทราบถึงอัตราหากมีผลบังคับใช้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้นับแต่วันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ

 1. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

Craft23 อาจเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และ Craft23 จะแจ้งให้คุณทราบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Craft23 ขอแนะนําให้คุณอ่านและตรวจสอบรายละเอียดในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่มีการแก้ไขดังกล่าว

 

ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะติดต่อหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคําอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามคําชี้แจงนี้

 

คราฟท์ 23

สุขุมวิท ซอย 23, คลองเตยเหนือ,

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.Craft23.com

info@craft23.com